Forretningsbetingelser for MM-Graphics

1 – Generelt

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

2 – Tilbud og ordre

2.1. – Tilbud

Alle tilbud er det bindende i 14 dage fra den dato, hvor tilbuddet er skrevet med mindre andet er oplyst. Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.

2.2 – Ordre

Når du har accepteret et tilbud, er det blevet til en ordre. Normalt vil vi skrive en ordrebekræftelse ud fra tilbuddet. Det er vigtigt, at du gennemlæser det, da dette er vores juridiske forpligtigelse over for hinanden.

3 – Pris og betaling

3.1. – Priser

Medmindre andet fremgår, er alle priser i danske kroner ekskl. moms og andre offentlige afgifter.

MM-graphics forbeholder sig regulering for ændring i offentlige afgifter, fragt, forsikring samt prisog lønstigninger, herunder ændring i priser fra underleverandører og prisændringer på materialer.

3.2 – Betalingsbetingelser

Opgaver mellem kr. 0,- og kr. 25.000,-

45 % af det samlede beløb betales ved accept af tilbud.

De resterende 55 % af det samlede beløb betales når det bestilte arbejde er udført.

Opgaver mellem kr. 25.000,- og kr. 40.000,- | 30 % af det samlede beløb betales ved accept af tilbud. Yderligere 30 % af det samlede beløb betales ved design godkendelse. De resterende 40 % af det samlede beløb betales når det bestilte arbejde er udført. Opgaver over kr. 40.000,-. Aftales individuelt for den enkelte aktuelle opgave.

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 1,75 % af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen samt tilskrevet kr. 100,00 i gebyr for hver rykkerskrivelse.. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

4 – Ejerforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

5 – Mangler

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være

opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 1 måned efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

7 – Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

8 – Hosting

8.1. – Webhotel og e-mail

MM-graphics benytter ikke fast host, og kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle nedetider etc. dette afgøres direkte hos pågælende hosting firma

9 – Grafiske produkter

9.1. – Webdesign

Når du køber et webdesign hos MM-graphics er der i prisen inkluderet maksimum 2 designforslag og efterfølgende 1 gennemgang og tilretning af det valgte designforslag. Yderligere arbejde med designforslag og/eller tilretning betales pr. påbegyndt time.

10 – Browsere

MM-grahics optimerer så vidt der er muligt til de kendte browsere på markedet, heriblandt FireFox, Safari, Google Chrome og Internet Explorer. MM-Grahics optimere til de nyeste browsere, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fremtidige browser opdateringer som kan have indvirkning på det leverede produkt. Eller ældre browsere som er udateret.

11 – Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.